ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 (แข่งวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงนภัสวรรณ วงศ์กมลาไสย      
      เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุกูลกิจ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงนัคมน จันทร์วิวัฒนากูล      
      เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ พันธีรโรจน์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายคทาธร พิทักษา      
      เด็กหญิงปัณธรธีรา เมตตามนุษย์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ      
      เด็กหญิงพิยดา เขาอิน      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีเหลือง      
      เด็กหญิงสุพรรษา รอดโพธิ์ทอง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชคำเฮือง      
      เด็กหญิงเบญจวรรณ สมใจ      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายวรวัช สีดาโคตร      
      เด็กหญิงพรสุภา สิงห์เสน      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพีรยา แสงสิงห์      
      เด็กหญิงวิไลลักษ์ แสงสิงห์      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงอุษมา สีกะชา      
      เด็กหญิงปาลิตา มังษา      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงศศิกานต์ สุขส่ง      
      เด็กหญิงขวัญชนก สิงหันต์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายวรโชติ ชินวงษ์      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายนักรบ บัวกราน      
      เด็กหญิงณัฐณิชา รัตน์ประกรณ์      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิดา ชิณศรีดา      
      เด็กหญิงศิรินภา ชาติสีหราช      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงวราภรณ์ แสงใส      
      เด็กหญิงเกวลิน วรรณศิริ      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงปราริดา สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงชลดา วงษ์เศษ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงนิชาดา แพรม้วน      
      เด็กหญิงมลิวัลย์ สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงวงศ์ชนก สุขเกษม      
      เด็กหญิงเก็ตมณี สีเกาะ      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายสุรจักษ์ สำโรง      
      เด็กหญิงเบญญาภา ทองแย้ม      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายอุดมสิทธิ์ พรรณยศวัฒน์      
      เด็กหญิงณัฏฐญานันท์ คุณวาที      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายปุญญาพัฒน์ แสนรู้      
      เด็กหญิงฐิติมา สุทธิสน      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงธภัชชา สาขะยัง      
      เด็กหญิงวริษฐา ชุษณทัศน์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงปุณยนุช หนองยาง      
      เด็กหญิงอรนิชา คุณสาร      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายสรศักดิ์ ยางน้อย      
      เด็กหญิงปณิดา นนทะวงศ์      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงนิชานันท์ แพงคำ      
      เด็กหญิงพรนิมิตร ผางทุม      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงกนกวรรณ สมบัติ      
      เด็กหญิงจารุวรรณ อินทะพงษ์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงศิริวิมล สุภีร์      
      เด็กชายปัญญาวิชญ์ พันธ์งาม      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายเจษฎา ประครองใจ      
      เด็กหญิงสิริธร      
28 บ้านแต้มะหลี่นาดี ศก.๒ เด็กหญิงพิชามญช์ุ สายแวว      
      เด็กหญิงสาวิกา บุตรสา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงนภษร พันธ์สีมา      
      เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีหวาด      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงญาณิศา พรหมคุณ      
      เด็กชายกฤตเมธ จินาวัลย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนวัน      
      เด็กชายธนพล พลยางนอก      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายณราวุฒิ คำเคน      
      เด็กหญิงรินทร์ลภัส ธนกรไพโรจน์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงชณัฐปภา อาจสามารถ      
      เด็กหญิงอุรารัตน์ ใสกระจ่าง      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา คำเสียง      
      เด็กหญิงญาณัจฉรา ทองงาม      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงฑิมพิกา ปราบสกุล      
      เด็กหญิงขวัญจิรา โสดา      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองมนต์      
      เด็กหญิงวราลี ไพรบึง      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงสุชาดา ดวงกุลสา      
      เด็กหญิงขวัญจิรา เอมโอด      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงจิตตาภา ถาบัว      
      เด็กหญิงรัตติมากร ผิวนวล      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาโงกโป้      
      เด็กหญิงศิริญาพร กาหลง      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุวรรณศรี      
      เด็กหญิงฐิติชญา บริสุทธิ์      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงนพินประภา วงพาณิช      
      เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงนภกุล พรมตวง      
      เด็กหญิงญาตินันท์ ลุนบุดดา      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายธนธัส เทศแก้ว      
      เด็กหญิงศิริวิภา สะอาด      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงจิตกัญญา ยะลา      
      เด็กหญิงเกตุมณี ตอนศรี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงศิระประภาจันลาวงษ์      
      เด็กหญิงอิสริยา ทองสุ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงชลธิชา พะนะสุข      
      เด็กหญิงพชรมน แสนสุข      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ ถึงแสง      
      เด็กหญิงปรียานุช ไชยทอง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์หอม      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงภาริดา อุปสุข      
      เด็กหญิงวิรายา โพธิสาร